Laptopproject

Algemene info over onze laptopprojecten

Deze info gaat over de voorgaande schooljaren, in de loop van het 3e trimester zal deze geactualiseerd worden.

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en werknemers. Omdat we er willen voor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven, starten we vanaf volgend schooljaar in de tweede graad met een laptopproject.

In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving.

Vanaf september 2019 rolt de school een aantal laptopprojecten uit om op termijn elke leerling van het 1ste tot het 6de jaar te laten werken met een kwalitatieve businesslaptop. De school kan een laptop met daar bovenop een uitzonderlijke service aanbieden aan een democratische prijs via een erkende leverancier met een huurkoopformule.

Indien je nog vragen hebt die je nog niet terugvindt in onderstaand lijstje, dan kan je je vraag stellen via ons contactformulier voor de 1ste graad of ons contactformulier voor 2de en 3de graad. We proberen dan het lijstje zo snel mogelijk aan te vullen.

Voor vragen i.v.m. het contract, de betalingen, de domiciliëring kan je terecht bij Leermiddel op: 015 704 186 of info@leermiddel.be
Voor technische problemen of defecten kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de helpdesk van SignPost, maar enkel tijdens de schoolvakanties (of in uitzonderlijke omstandigheden zoals tijdens de huidige corona-crisis) op: 050 950 100 of 09 277 08 76

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een huurkoopformule in plaats van BYOD ("bring your own device"). De keuze resulteert in een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

- Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is in een les, tijdens een toets of proefwerk, bij het maken van huiswerk, ...
- We bieden een stevig businesstoestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.  
- Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.
- Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo kunnen de lessen vlotter verlopen.  
- Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.  
- Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling volgende werkdag, garantie gedurende de huurkoop, ...).
- Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).  
- Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale WiFi-kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken.  
- Niet alle ouders zijn in staat hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze zorg volledig over door gestandaardiseerd te werken. 
- Geen opbod van toestellen die van thuis worden meegebracht.

Zijn leerlingen verplicht om een laptop aan te kopen?

De school beschouwt dit als een basisvoorwaarde om deel uit maken van de organisatie. In die zin is het vergelijkbaar met de vraag om bepaalde handboeken aan te schaffen of LO-kledij aan te kopen. Of vergelijkbaar met andere scholen die het dragen van een uniform als voorwaarde stellen. Bovendien is het zo dat heel de (ict-)werking van de school zal afgestemd worden op het beginsel dat over een 4-tal jaren elke leerling over een eigen laptop beschikt. Ook de leerkrachten zijn reeds ingebed in deze werking en beschikken allemaal over een eigen laptop die zij in de school moeten gebruiken.

Wat houdt de aankoop en service via de firma Leermiddel (SignPost) in?

De firma Leermiddel (Signpost) stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door de Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.
Leermiddel levert de nodige inspanningen (service en garantie) zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt. Dit houdt in dat Leermiddel het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen binnen de 24 uur (volgende werkdag), zowel op school als thuis, en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is. Zij bieden een garantie op de toestellen die 3 of 4 jaar geldig is, met de mogelijkheid om deze garantie met 1 of 2 schooljaren te verlengen. Zo wordt bijvoorbeeld een batterij die binnen die 3 of 4 jaar nog minder dan 70% van zijn capaciteit haalt, gratis vervangen. Schade buiten garantie wordt hersteld met een maximale franchise van 150 euro.
De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.

Voor vragen i.v.m. het contract, de betalingen, de domiciliëring kan je terecht bij Leermiddel op: 015 704 186 of info@leermiddel.be
Voor technische problemen of defecten tijdens de schooluren kan je terecht op onze laptopbalie op school. Zij contacteren SignPost voor het nazicht en/of de herstelling.
Voor technische problemen of defecten tijdens de schoolvakanties kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de helpdesk van SignPost op: 050 950 100 of 09 277 08 76

Hoe verloopt de betaling van de laptop via Leermiddel?

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden.  
U loopt geen enkel risico. Leermiddel houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Welke programma’s (software) staan op de laptop?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school en is door Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school oplegt.
De laptop draait onder Windows 10 Education, met Office 365 en (op vraag van verschillende vakleerkrachten) diverse educatieve programma's en apps. We hebben als school een contract met Microsoft om op onze computers in lokalen en op de administratie Windows en Office te kunnen draaien. Daardoor kunnen we ook leerlingen (zolang ze in onze school ingeschreven zijn) gratis Office en een persoonlijke OneDrive van 1 TB op hun toestel aanbieden. De leerlingen hebben bovendien installatierecht op hun toestel en kunnen bijgevolg extra software installeren.
Eenmaal de leerling de school verlaat en het toestel eigendom is van ouders/leerling, wordt het toestel terug naar de fabrieksinstellingen gebracht. Het toestel (lees: de standaard bijgeleverde Windows 10) kan dan terug geïnstalleerd worden.

Moet de laptop na de huurperiode teruggegeven worden?

Om het consumentenkrediet te vermijden wat administratief veel complexer is en ook duurder, kiest de firma Signpost(Leermiddel) voor een andere juridische constructie (derdenbeding) waarbij de school als 3e partij optreedt (cfr. de boekenverkoop bij de Standaard boekhandel). De rol van de school is dat wij het toestel kiezen, bepalen wat er standaard op de laptop staat qua software en een loket organiseren waar de laptop kan binnen gebracht worden voor herstelling.
Het gevolg is dat na de huurperiode, juridisch gezien, de eigendomstitel van de laptop naar de school toekomt. Het volgende moment echter zal de school de eigendom overdragen aan de leerlingen/ouders. In de praktijk gaat die fase natuurlijk overgeslagen worden en blijft de laptop gewoon bij de leerling. De school garandeert dat deze werkwijze secuur wordt uitgevoerd.

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

De laptop mag vrij gebruikt worden, ook voor privédoeleinden. Er mag eventueel ook eigen software op geïnstalleerd worden.  De laptop wordt niet op school bewaard. Tijdens de pauzes kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers bewaard worden. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.

Gaan handboeken verdwijnen?

De laptop moet beschouwd worden als een extra didactisch hulpmiddel. Op termijn verwachten we wel dat vakgroepen handboeken gaan weglaten aangezien de laptop een heleboel andere mogelijkheden gaat bieden die een handboek in bepaalde gevallen overbodig gaat maken. Bovendien zien we nu al dat uitgeverijen zich aanpassen aan de evolutie. We verwachten alleszins dat kosten van drukwerk zullen teruglopen.

Wat bij verlies of diefstal van de laptop?

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal Leermiddel een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 150 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. De leerling moet in dit geval aangifte doen bij de politie en dient Leermiddel een kopie van het proces-verbaal te bezorgen.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

Wat als de leerling de school verlaat voor het einde van het huurkoopcontract?

Wanneer de leerling de school verlaat voor het einde van het huurkoopcontract, zijn volgende scenario's mogelijk:

- de laptop afkopen voor de resterende huurprijs (de laptop wordt eigendom van ouders/leerling)

- het betalen van een verbrekingsvergoeding (de laptop wordt geen eigendom van ouders/leerling):
tijdens jaar 1: 125 euro
tijdens jaar 2: 100 euro
tijdens jaar 3: 75 euro
tijdens jaar 4: 50 euro

Wanneer heeft elke leerling in de school een laptop?

We voorzien volgende planning in ons globaal laptopproject:

2018-2019: ontwikkelen van digitaal materiaal en uitbouwen expertise, infrastructuur en netwerk
2019-2020: eigen laptop voor 2de graad (3de + 4de jaar)
2020-2021: eigen laptop in 1ste jaar + 3de jaar (project in 4de + 5de jaar loopt verder)
2021-2022: eigen laptop voor alle leerlingen (nieuw project in 1ste + 3de jaar)