Zorg in de eerste graad

Leerlingen begeleiden op hun pad

Leerlingenbegeleiding is ingebed in de visie op leren van onze school. Op school leren we onze leerlingen leven, leren en kiezen op weg naar een doel dat zij zelf vooropstellen. Leerlingen worden gestimuleerd om met een open blik naar hun toekomst en de wereld te kijken.

Elke leerling legt zijn eigen traject af in verbondenheid met de hele collegefamilie en in dienstbaarheid voor elkaar. Leerlingen kunnen gedurende hun hele schoolloopbaan een beroep doen op leerlingenbegeleiding. Dit kadert binnen de duurzaamheid in ons opvoedingsproject.

Leerlingenbegeleiding ondersteunt leerlingen bij het leven in een schoolse en maatschappelijke context. Deze ondersteuning situeert zich op vier domeinen: leren leren, leren leven, leren kiezen en preventieve gezondheidszorg. 

  • Leren leren heeft tot doel leren te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leercompetenties te ontwikkelen.
  • Leren leven heeft tot doel het welbevinden te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerlingen tot leren kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige jongvolwassenen.
  • Leren kiezen heeft tot doel leerlingen te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.
  • Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen. We volgen het groei- en ontwikkelingsproces op om tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te detecteren.

Zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm in onze school omvat zowel brede basiszorg (fase 0) als verhoogde zorg (fase 1).

Stevige stenen op ons pad – brede basiszorg
De brede basiszorg ondersteunt de ontwikkeling van alle jongeren op de vier begeleidingsdomeinen zowel op klas- als op schoolniveau.

Even een duwtje nodig – verhoogde zorg
Als ondersteuning binnen de brede basiszorg onvoldoende is, bieden we, eventueel tijdelijk, verhoogde zorg.

Anderen bij de hand – uitbreiding van de zorg
Indien de ondersteuning op school niet volstaat, voorzien externe partners een uitbreiding van de zorg.

Samen op weg

Leerlingenbegeleiding op school is opgedeeld in leerzorg en socio-emotionele begeleiding.

Leren leren en leren kiezen zijn een onderdeel van de leercompetenties. Vakgroepen zetten leerlijnen uit waardoor leerlingen zich leerstrategieën eigen maken. Extra ondersteuning vanuit leerzorg is mogelijk.

Zelfzorg wordt vanuit leerlingenbegeleiding ingevuld door leren leven, waarbij aandacht gaat naar psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondsheidzorg.