2de jaar

Het tweede jaar van de eerste graad

Hieronder vind je een overzicht van het studie-aanbod in het tweede jaar van het college schooljaar 2019-2020. Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij volgende zeven basisopties aan (onder voorbehoud): Economie en Organisatie, Klassieke Talen, Kunst en Creatie, Maatschappij en Welzijn, Moderne Talen en Wetenschappen, STEM Technieken, STEM Wetenschappen.

Je volgt 32 wekelijkse lestijden:

 • 25 u. gemeenschappelijke basisvor­ming;
 • 5 u. basisop­tie te kiezen uit 3 mogelijkheden;
 • 2 u. bijkomend keuzege­deelte te kiezen uit meer mogelijkheden.

Deze drie onderdelen stellen wij nu achtereenvolgens voor.

De gemeenschappelijke basisvorming: 25 uur

Godsdienst                                        
Nederlands                                        
Frans                                                   
Engels                                                 
Wiskunde                                           
Aardrijkskunde                                 
Natuurwetenschappen                   
Geschiedenis                                     
Techniek                                            
Lichamelijke Opvoeding                  
Muzikale Opvoeding  

2
4
4
2
4
1
1
2
2
2
1

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen volgen deze vakken gedurende hetzelfde aantal lestijden en volgens hetzelfde leerprogramma. Je kunt verplicht worden begeleide studie te volgen. Deze bijkomende uren worden op 8e uren geplaatst (15.30 u.-16.20 u.) en zijn verplicht voor de leerlingen die ervoor aangeduid worden.

De basisoptie: 5 uur

Er zijn 3 mogelijkheden: je kiest er één.

ARTISTIEKE VORMING
- Algemene Muzische Vorming
- Plastische Vorming

LATIJN

MODERNE WETENSCHAPPEN
- Socio-economische Initiatie
- Wetenschappelijk Werk

5 u.
2 u.
3 u.

5 u.

5 u.
2 u.
3 u.

 • Artistieke Vorming onderzoekt en ontwikkelt je artistieke en creatieve moge­lijkhe­den. In "Algemene Muzische Vorming" ligt de na­druk op woord, bewe­ging en muzikaliteit. In "Plastische Vorming" leer je verschillende beeldende technieken (teke­nen, schilderen en ruimtelijk werken) en ontwikkel je je creatieve en artistieke vaardigheden via de beeldtaal.
 • In Latijn krijg je een stevige taalbasis via de studie van grammatica en woor­denschat. Je leest ook Latijnse teksten en je besteedt aandacht aan de Ro­meinse cultuur.
 • In Moderne Wetenschappen is er een eerste kennismaking met economie en humane wetenschappen via het vak "Socio-economische Initiatie". In "Wetenschappelijk Werk" kan je je aanleg en belang­stelling voor weten­schappen bewijzen door allerlei proeven zelf uit te voeren en daaruit wetenschappe­lijke wetten af te leiden.

Het bijkomend keuzegedeelte: 2 uur

Bij elke basisoptie kan je een vak van 2 u. kiezen uit een hele reeks mogelijk­heden.

De inhoud van deze vakken in 't kort:

 • Grieks: Zowel taalleer (grammatica en woordenschat) als de Griekse of Romeinse cultuur komen aan bod.
 • Plastische Vorming: In "Plastische Vorming" leer je verschillende beeldende technieken (teke­nen, schilderen en ruimtelijk werken) en ontwikkel je je creatieve en artistieke vaardigheden via de beeldtaal.
 • Socio-economische Initiatie
 • Technologische Activiteiten: Hierin wordt het aspect "tech­niek" verder uitgediept, d.w.z. bij het vervaardigen van allerhande werk­stukjes oefen je de praktijk in.
 • Initiatie in Sociaal Leven: Hierin kunnen o.a. de volgende thema's behandeld worden: de verschillen bij mensen, het unieke van elke mens, menselijke gedragingen, gevoelens en emoties ... De theorie wordt voor een aantal thema's aan de praktijk getoetst, b.v. via zelfwaarneming, groepsgesprek en een jaarlijks project waarbij de leerlingen leren verantwoordelijkheden opnemen.
 • Steunuren Wiskunde 1 uur en Frans 1 uur: Steunuren bieden aan leerlingen die minder sterk zijn in deze belangrijke basisvakken de kans om de leerstof aan een trager tempo te verwerken en grondiger in te oefenen.
 • Verdieping Wetenschappen 1 uur en Techniek 1 uur: De gewone leer­stof van aard­rijkskunde, natuurwetenschappen en techniek wordt uitge­breid en uitgediept zonder evenwel op de leerstof vooruit te lopen.
 • Verdieping Wetenschappen 1 uur en Wiskunde 1 uur: De gewone leer­stof van aard­rijkskunde, natuurwetenschappen en wiskun­de wordt uitge­breid en uitgediept zonder evenwel op de leerstof vooruit te lopen.
 • Communicatieve Vaardigheden Nederlands 1 uur en Frans 1 uur: Alle leerlin­gen oefenen zich in de gewone lessen Nederlands en Frans in luisteren, spreken, lezen en schrijven. Als je dit pakketje kiest, krijg je daar elke week nog een bijkomend uur voor.

Belangrijke opmerking bij de keuzemogelijkheden:
Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.      
De vakken uit het keuzepakket zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich én zij bieden de kans één of meer studierich­tingen, die vanaf het derde jaar starten, te verkennen. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.
Bij die keuze word je, zoals trouwens altijd bij een studiekeuze, geholpen door ouders, leer­krachten en CLB.