Zorg in de eerste graad

Zorg in de eerste graad

De nieuwe leerlingen worden tijdens de eerste dagen wegwijs gemaakt in hun nieuwe omgeving. Tijdens de onthaaldagen maken ze kennis met hun klasgenoten en hun titularissen, verkennen ze het schoolgebouw en de schoolomgeving. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd om in groep te beleven.

Doorheen het schooljaar wordt lestijd besteed aan allerhande activiteiten die het welbevinden en leren samenleven helpen groeien: toonmomenten waarin talenten van jongeren bewonderd worden, sportdagen om samen te beleven, bezoek aan toneelvoorstellingen, taal-en cultuurwedstrijden, wetenschappelijke uitdagingen, toneel o.l.v. leraar-regisseur, kerstconcerten en free podium zetten muzikale talenten in de schijnwerpers, … Doordat jongeren en volwassenen dit samen beleven, ontstaat een band van vertrouwen en wederzijds respect die groei in het leerproces stimuleert.

Leerzorg

Leerzorg staat centraal in het schoolleven. Elke leerkracht besteedt in de les tijd aan ‘leren leren’, in de bladzijde 0 staat voor elk vak aangegeven wat verwacht wordt van de leerlingen. Tijdens de eerste oudercontacten wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Leerlingen die het moeilijker hebben om aan de nieuwe studiemethode te wennen, worden in de begeleide studie ondersteund. Er wordt vraaggestuurd gewerkt tijdens deze begeleidingsmomenten.

Socio-emotioneel welbevinden

Aangezien het leerproces maar kan groeien mits een evenwicht in het socio-emotioneel welbevinden, heeft het team leerlingenbegeleiding voor dit aspect bijzondere aandacht. De zorgcoördinator is de brug tussen leerling, ouders en leerkrachten en overlegt met allen; bij ernstige, delicate problemen wordt CLB ingeschakeld, een onmisbare partner in leerlingenbegeleiding.

De zorgcoördinator besteedt bovendien  zorg  aan  de opvang en de begeleiding van leerlingen met specifieke problemen. Hieronder vallen de leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. Een intakegesprek brengt de problematiek in kaart, waarna de aangepaste, haalbare begeleiding wordt opgestart.

Specifieke zorg

Voor een leerling mét een attest én gemotiveerd verslag van een multidisciplinair centrum wordt een persoonlijk begeleidingsplan uitgewerkt. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind. Maatregelen die alle leerlingen ten goede komen, behoren grotendeels al tot de zorg van alledag. Het pakket specifieke  maatregelen (sticordimaatregelen) is hierdoor erg geïntegreerd in de dagelijkse schoolpraktijk.
 
Externe medewerkers (GON-begeleiders) brengen  hun expertise binnen de school  om leerlingen met specifieke zorg een groot gevoel van welbevinden te geven. Er is een goede samenwerking tussen deze experts en het schoolteam.

Oog voor iedereen

De Cel leerlingenbegeleiding komt op regelmatige tijdstippen samen. Dit is een groep die samengesteld is uit geëngageerde leerkrachten, medewerkers van het ondersteunend personeel, de zorgcoördinator en medewerker  en de codirecteur. In teamverband wordt de leerlingenbegeleiding uitgetekend en  een preventief beleid uitgestippeld.